Canon Business Center maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Algemene voorwaarden

Bijgaand treft u de Algemene Voorwaarden aan van Canon Business Center Zwolle B.V. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 05074640. Deze Algemene Voorwaarden zijn primair bestemd voor klanten waar Canon Business Center Zwolle B.V. een zakelijke overeenkomst mee heeft afgesloten. De voorwaarden zijn opgesteld om u zo duidelijk mogelijk te informeren over onze dienstverlening en serviceniveau.

Dit document is overzichtelijk ingedeeld in vier hoofdstukken.

- Hoofdstuk I:  Algemeen
- Hoofdstuk II: Aanvullende Bepalingen inzake Serviceovereenkomsten
- Hoofdstuk III: Aanvullende Bepalingen inzake Huurovereenkomsten
- Hoofdstuk IV: Aanvullende Bepalingen inzake IT-Netwerkinstallatie en Consultancy

Wanneer u na het lezen van dit document nog vragen heeft, kunt u altijd terecht bij uw contactpersoon van Canon Business Center Zwolle B.V.. Wij hopen dat een helder begrip van onze voorwaarden mag bijdragen tot een prettige samenwerking met Canon Business Center Zwolle B.V..

Met vriendelijke groet,
Canon Business Center Zwolle B.V.

Hoofdstuk I:

1.Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Acceptatie
Acceptatie van Producten door de Klant in overeenstemming met een Overeenkomst.

1.2 Acceptatiecertificaat
Schriftelijke mededeling van Acceptatie die door Canon aan de Klant wordt afgegeven.

1.3 Acceptatietest
Een of alle testen beschreven in de Specificaties die uitgevoerd dienen te worden om aan te tonen dat Producten in belangrijke mate voldoen aan de Technische eisen van de Klant.

1.4 Canon
Canon Business Center Zwolle B.V., gevestigd te Zwolle, alsmede alle aan haar gelieerde vennootschappen, voor zover deze de Voorwaarden van toepassing verklaren.

1.5 Dienst(en)
De diverse diensten die door Canon aan de Klant worden geleverd en waaronder mede wordt begrepen, onderhoud. ondersteuning ter plaatse, telefonische helpdesk en andere externe ondersteuning, consultancy, project- beheer, opleiding- en installatiediensten en die worden beschreven in een Overeenkomst.

1.6 Hardware
Alle Canon hardware die door Canon aan de Klant moet worden geleverd en die wordt beschreven in een Overeenkomst.

1.7 Huurovereenkomst
Iedere Overeenkomst waarbij Canon tegen een periodieke Vergoeding (een) Product(en) ter beschikking stelt aan de Klant, dan wel iedere Overeenkomst die door partijen als Huurovereenkomst wordt betiteld.

1.8 Intellectuele Eigendomsrechten
(i) Octrooien, modellen, merken, auteurs-, databank-, en persoonlijkheids rechten, rechten op topografieën, handelsnamen, hieronder mede begrepen de rechten die ontleend kunnen worden uit de registraties en aanvragen tot registratie van een van de bovengenoemde rechten en alle hiermee verband houdende rechten, (ii) rechten met betrekking tot oneerlijke mededeling en rechten tot vervolging op grond van aanhaken en (iii) alle bedrijfsgeheimen, vertrouwelijke informatie en andere eigendomsrechten, hieronder mede begrepen alle rechten met betrekking tot knowhow en andere technische informatie.
 
1.9 Kantooruren
De bij Canon gebruikelijke werktijden op werkdagen. Een werkdag is een dag niet zijnde een zaterdag, zondag of nationale feestdag in Nederland, of een voor Canon geldende roostervrije dag.

1.10 Klant
ledere natuurlijke of rechtspersoon met wie Canon een Overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan.

1.11 Overeenkomst
ledere overeenkomst die tussen Canon en de Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst, inclusief deze Voorwaarden en de eventuele Specificaties, die een onlosmakelijk deel uitmaken van iedere Overeenkomst.
 
1.12 Producten
Alle goederen die het onderwerp zijn van een Overeenkomst, waaronder begrepen (rand)apparatuur, Hardware, Software, toner en reserveonderdelen.

1.13 Responsetijd
Gemiddeld 8 Kantooruren tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.14 Service Level
Schriftelijk overeengekomen normen voor de kwaliteit van de Diensten.

1.15 Serviceovereenkomst
Een Overeenkomst ter zake van door Canon voor de Klant te verrichten Service.

1.16 Software
Alle software die door Canon aan de Klant dient te worden geleverd en is beschreven in de Overeenkomst. Hieronder mede begrepen door Canon geleverde software van derden.

1.17 Specificaties
Afzonderlijk aan een Overeenkomst gehechte specificaties die een beschrijving kunnen zijn van (a) de Diensten en/of Producten die door Canon moeten worden geleverd, (b) de Technische Eisen van de Klant, (c) de Acceptatietesten en/of (d) de overeengekomen Service Levels.

1.18 Technische Eisen van de Klant
De eventueel overeengekomen technische eisen die de Klant stelt aan Producten en/of Diensten.
 
1.19 Vergoedingen
Alle vergoedingen beschreven in een Overeenkomst en die door de Klant op grond van de Overeenkomst aan Canon moeten worden betaald.

1.20 Verbruiksmaterialen
Alle verbruiksmaterialen die bij de uitvoering van een Overeenkomst en/of het gebruik van de Producten worden verbruikt, waaronder begrepen linten, papier. toner, starter, cartridges etc, Tenzij anders is overeengekomen, dient de Klant Verbruiksmaterialen te leveren uit hoofde van een Overeenkomst.

1.21 Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden.

1.22 Werkomgeving Klant
De informatietechnologie-, telecommunicatie- en andere relevante infrastructuur van de Klant (hieronder mede begrepen de Internetaansluitingen van de Klant alsmede de aansluitingen van Telecomaanbieders), die op welke wijze dan ook gekoppeld is aan de Producten en/of Diensten die door Canon op grond van een Overeenkomst worden geleverd.

1.23 Wijziging
Elke wijziging of aanpassing van de Producten, de Vergoedingen, de Diensten of anderszins, zoals door partijen schriftelijk overeengekomen in overeenstemming met artikel 44 (Change Control).

2: Toepasselijkheid
2.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Canon en de Klant. Indien tegenstrijdigheden voorkomen tussen Hoofdstuk I (Algemene Bepalingen) en de Hoofdstukken II, III en/of IV (Aanvullende Bepalingen inzake Serviceovereenkomsten, Aanvullende Bepalingen inzake Huurovereenkomsten en Aanvullende Bepalingen inzake IT-Netwerkinstallatie en Consultancy), gaat de inhoud van de hoofdstukken II, III en IV voor.
2.2 Wijzigingen in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen de Klant en Canon zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden, specifieke voorwaarden, bedingen of andere voorwaarden van de Klant wordt door Canon uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.Aanbiedingen en totstandkoming van een Overeenkomst
3.1 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Canon niet  en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.
3.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand:
(a) indien en voor zover een order door een bevoegd vertegenwoordiger van Canon schriftelijk is aanvaard dan wel is bevestigd, of
(b) indien door Canon uitvoering aan een order wordt gegeven.
3.3 Alle bescheiden welke bij de offerte van Canon zijn gevoegd, of daarvan deel uitmaken (zoals onder meer begrotingen, planningen, catalogi, specificaties en dergelijke) blijven eigendom van Canon en dienen op eerste verzoek aan Canon te worden geretourneerd. Bovengenoemde bescheiden mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon niet worden verveelvoudigd en/of verspreid, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

4.Vergoedingen
4.1 Tenzij anders is vermeld, zijn de door Canon opgegeven Vergoedingen uitgedrukt in euro's en exclusief BTW en gelden deze voor levering af magazijn.
4.2 Voor Overeenkomsten met een waarde onder een door Canon vastgesteld bedrag kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht volgens de ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst daarvoor bij Canon geldende regeling. Deze regeling maakt deel uit van de overeenkomst.
4.3 Vergoedingen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van een Overeenkomst voor Canon  geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, loonkosten, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Canon worden geheven c.q. door derden ten laste van Canon worden gebracht. Indien deze omstandigheden (waaronder alle belastingen en kosten verband houdende met auteurs¬rechtelijke heffingen) na het sluiten van de Overeenkomst wijzigen, heeft Canon het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de Klant door te berekenen. Prijswijzigingen zullen minimaal twee maanden voor de ingangsdatum aan de Klant worden medegedeeld. In aanvulling hierop is Canon gerechtigd de Vergoedingen jaarlijks aan te passen op basis van kostenontwikkelingen. Canon zal de Klant tijdig op de hoogte brengen van de wijzigingen van de Vergoedingen
4.4 Canon brengt de kosten van noodzakelijk transport, de verzekering daarvan en kosten van eventuele op verzoek van de Klant verrichte aflever-. installatie-, implementatie- en/of instructie werkzaamheden en/of de voor installatie te treffen voorzieningen, alsmede de van overheidswege opgelegde heffingen waaronder doch niet beperkt tot milieuheffingen en reprorechten afzonderlijk aan de Klant in rekening.

5.Termijnen
5.1 Alle door Canon vermelde termijnen worden naar beste weten opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn niet bindend.
5.2 Bij overschrijding van termijnen, alsmede indien Producten niet of niet meer verkrijgbaar blijken te zijn conform de gewenste Specificaties, functies enzovoort, heeft de Klant geen recht op enige schadevergoeding terzake. De Klant heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van een Overeenkomst, tenzij van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden voor zover dat strikt noodzakelijk is.
5.3 Indien Canon voor de uitvoering van een Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft van de Klant, gaat de afleveringstermijn nooit eerder in dan op de dag waarop alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Canon.
5.4 Canon heeft te allen tijde het recht om, naar eigen keuze en inzicht, een Overeenkomst in gedeelten uit te voeren en daarvan betaling te verlangen. Ingeval van deelleveranciers worden deze geacht te zijn gebaseerd op afzonderlijke Overeenkomsten, waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn.

6. Aflevering en risico
6.1 Canon zal de Producten ter beschikking stellen op het met de Klant overeengekomen afleveradres en aldaar op een met de Klant overeengekomen plaats. Bij gebreke van een Overeenkomst terzake vindt levering plaats af magazijn Canon.
6.2 Na aflevering overeenkomstig artikel 6.1 gaat het risico voor beschadiging of verlies van de Producten over op de Klant.
6.3 Indien de Klant de Producten niet of niet tijdig afneemt, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Canon is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Klant op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. De  klant blijft (bij wege van schadevergoeding) de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten van onder meer transport, opslag en verzekering verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.

7. Eigendomsvoorbehoud en voorbehoud van rechten 
7.1 Bij koopovereenkomsten gaat de eigendom van de Producten, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op de Klant nadat deze al hetgeen hij krachtens de betreffende Overeenkomst aan Canon verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. (Gebruiks)rechten worden steeds aan de Klant verleend onder de voorwaarde dat de Klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
7.2 De Klant zal indien en zolang Canon eigenaar van de Producten is, deze Producten niet vervreemden, verpanden of anderszins bezwaren, noch verhuren, uitlenen of op welke wijze of welke titel ook uit zijn bedrijf brengen of aan derden in gebruik geven, tenzij hij als wederverkoper een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen en/of verhuren van het geleverde doel is, in welk geval hij tot zodanig verkopen en/of verhuren gerechtigd is. Dit dient uitdrukkelijk bij het sluiten van de Overeenkomst aan Canon te worden medegedeeld.
7.3 Indien en zolang Canon eigenaar is van de Producten, zal de Klant Canon onmiddellijk op de hoogte stellen zodra derden voornemens zijn ten opzichte van de Producten rechten te doen gelden of maatregelen te treffen. Bovendien zal de Klant Canon op eerste verzoek mededelen waar de Producten, waarvan Canon de eigenaar is, zich bevinden.
7.4 Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal de Klant de bewindvoerder of de curator terstond doen blijken van het eigendomsrecht van Canon en zal de Klant Canon hiervan onverwijld, doch uiterlijk binnen 24 uur nadat de Klant hiervan op de hoogte is gekomen, in kennis stellen.
7.5 De Klant staat er voor in dat een beslag op de Producten die de eigendom zijn van Canon onmiddellijk wordt opgeheven.
7.6 Canon is gerechtigd, ter bescherming van haar rechten, alle door haar noodzakelijk geachte maatregelen te treffen. De kosten van deze maatregelen zullen voor rekening van de Klant zijn, tenzij de aanleiding tot die maatregelen gelegen is in een omstandigheid, welke uitsluitend aan Canon is toe te rekenen. De Klant zal de voor zijn rekening komende kosten op eerste verzoek aan Canon voldoen.
7.7 Canon behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor reeds geleverde, doch niet (volledig) betaalde Producten terug te halen bij de Klant en de Klant verleent op zijn beurt Canon hierbij uitdrukkelijk volmacht om daartoe bedrijfs- en opslagruimten van de Klant te betreden. Canon zal de door de Klant ter zake van de betreffende Producten reeds betaalde bedragen, na aftrek van de door Canon gemaakte kosten (waaronder begrepen transport-, desinstallatie- en afschrijvingskosten) aan de Klant terugbetalen.

8.Inspectie en klachten
8.1 De Klant is verplicht de Producten onmiddellijk na aankomst op het afleveradres, of indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren.
8.2 Klachten over direct waarneembare gebreken dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen vijf Werkdagen na aflevering door de Klant schriftelijk aan Canon te worden gemeld.
8.3 Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in lid 2 gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen drie maanden na aflevering schriftelijk aan Canon te worden gemeld.
8.4 Na het constateren van enig gebrek is de Klant verplicht om de installatie en/of het gebruik van de betreffende Producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en/of te laten ter voorkoming van (verdere) schade.
8.5 Het staat de Klant niet vrij de Producten te retourneren, voordat Canon daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van het retourneren voor Canon.
8.6 Canon is niet aansprakelijk terzake van het betreffende gebrek, indien de Klant in gebreke blijft betreffende het hierboven onder 8.1 tot en met 8.4 bepaalde.

9.Garanties en verplichtingen van Canon
9.1 Canon zal de Diensten en/of Producten leveren in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke Overeenkomst (hieronder mede begrepen de Specificaties).
9.2 Canon staat er voor in dat de Producten bij aflevering alsmede gedurende drie maanden daarna voldoen aan hetgeen terzake is overeengekomen.
9.3 Canon zal haar werkzaamheden en de Diensten verrichten met redelijke Deskundigheid en Zorgvuldigheid.
9.4 Canon verstrekt geen enkele garantie of toezegging met betrekking tot door Canon geleverde Producten van derden. In ieder geval geldt dat Canon nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de Klant is gehouden dan waarop Canon ten opzichte van de betreffende derde aanspraak kan maken.
9.5 Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 8 is gereclameerd en genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet voldoen aan hetgeen terzake is overeengekomen, heeft Canon de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten kosteloos te vervangen, hetzij de betreffende Producten te (Iaten) herstellen, hetzij de Klant de voor herstel benodigde onderdelen ter beschikking te stellen tenzij de kosten voor reparatie niet opwegen tegen het verstrekken van een nieuw product.
9.6 Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties is Canon terzake van haar verplichtingen volledig gekweten en is Canon tot geen enkele verdere (schade)vergoeding gehouden.
9.7 Ter zake van reparaties of separaat geleverde onderdelen geldt een garantietermijn van dertig dagen gerekend vanaf de datum van reparatie dan wel aflevering van de betreffende onderdelen.
9.8 Een beroep op garantie kan niet worden gehonoreerd in elk van de volgende gevallen:
 (a) indien sprake is geweest van ondeskundig gebruik, reparatie, schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden of ander onzorgvuldig handelen en/of transport, vallen of stoten, ondeskundig aan- en/of ontkoppelen van de Producten dan wel aanpassingen c.q. herstel werkzaamheden, verricht door de Klant dan wel derden, zonder schriftelijke toestemming van Canon;
 (b) bij gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het Product bedoeld of geschikt is of bij overmatig gebruik, alsmede bij het gebruik van materialen welke niet aan de specificaties voldoen;
 (c) indien sprake is van verhuizing/verplaatsing of herinstallatie van het Product, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon;
 (d) indien de Klant een of meerdere van de in artikel 8 genoemde verplichtingen niet is nagekomen;
 (e) voorzover het gebrek veroorzaakt is door op het Product van buitenaf inwerkende oorzaken waaronder begrepen storingen in telefoonverbindingen, interfaceproblemen en dergelijke;
 (f) indien geen genummerde garantiekaart, volledig ingevuld en afgestempeld door de verkoper, wordt overgelegd of indien geen geldige factuur kan worden overgelegd waarop het type en serienummer van het Product vermeld is;
 (g) indien het Product niet is voorzien van een fabrieksmatig aangebracht serienummer.

9.9 Uitgesloten van de garantie zijn (gebreken aan) Verbruiksmaterialen, glasplaten, snoeren en verbindingskabels, alsmede werkzaamheden die tot het dagelijks onderhoud behoren zoals omschreven in het bedieningsvoorschrift; laatstgenoemde werkzaamheden zullen op verzoek van de Klant door Canon tegen de alsdan geldende Vergoedingen worden verricht.
9.10 De voor uitvoering van de garantie benodigde werkzaamheden zullen worden verricht ter plaatse van de desbetreffende Producten voor alle machines boven 30 kg. en voor alle machines tot 30 kg. in de repairshop van Canon of van een door Canon aangewezen derde. In het laatste geval dient de Klant voor zijn rekening en risico zorg te dragen voor verzending naar het door Canon opgegeven adres.
9.11 Tenzij anders overeengekomen in de Specificaties, is Canon niet verantwoordelijk voor en garandeert zij niet dat een Product of Producten (hetzij geïnstalleerd in de Werkomgeving van de Klant of anderszins) of de verlening van Diensten ononderbroken zal plaatsvinden, vrij van virussen of fouten, dat gebreken in of onderbrekingen van de Werkomgeving van de Klant kunnen worden ontdekt of hersteld door Canon, of dat Producten functioneren in hardware- en/of softwarecombinaties uitgekozen door de Klant.

10.Afwezigheid specificaties
10.1 Indien, om welke reden dan ook, geen Specificaties zijn opgenomen in een Overeenkomst, garandeert Canon dat:
 (a) de geleverde Producten bij juist gebruik in belangrijke mate zullen beschikken over de functionaliteit als beschreven in de schriftelijke technische specificaties van de betreffende fabrikant ten tijde van de levering en in belangrijke mate zullen functioneren op de daarin beschreven wijze; en
 (b) de geleverde Diensten zullen worden uitgevoerd met redelijke deskundigheid en zorgvuldigheid.
10.2 Indien de Klant naar het redelijke oordeel van Canon afdoende aantoont dat Canon te kort is geschoten in de nakoming van artikel 10.1, is het enige rechtsmiddel dat de Klant ter zake ter beschikking staat te eisen dat Canon het gebrekkige Product/de gebrekkige Producten repareert, vervangt, of de terzake betaalde Vergoeding terugbetaalt (naar Canons keuze), dan wel de uitvoering van de betreffende Diensten herhaalt zodat voldaan wordt aan artikel 10.1, binnen een redelijke termijn en zonder de Klant hiervoor kosten in rekening te brengen, op voorwaarde dat Canon binnen een redelijke termijn schriftelijk van de tekortkoming op de hoogte wordt gesteld. Als alternatief en naar eigen keuze, is Canon gerechtigd de betreffende Overeenkomst (of het relevante gedeelte dat betrekking heeft op het betreffende Product/Dienst) te beëindigen door middel van een schriftelijke mededeling aan de Klant en zal Canon de betaalde Vergoedingen terugbetalen voor zover die betrekking hebben op (a) hierdoor getroffen Diensten; of (b) het gebrekkig Product/ Producten, op voorwaarde dat die Producten onmiddellijk aan Canon zijn teruggestuurd.

11.Garanties en verplichtingen van de Klant
11.1 De Klant erkent dat Canon haar verplichtingen onder een Overeenkomst slechts kan nakomen indien de Klant volledig en tijdig met haar samenwerkt. Tenzij partijen in de Specificaties anders zijn overeengekomen, verplicht de Klant zich bovendien om:
 (a) alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om de Werkomgeving van de Klant en de Producten te beschermen, teneinde de mogelijkheid van verstoring van zijn ondernemingsactiviteiten als gevolg van storingen, vertragingen, stopzetting of andere gebreken in de Werkomgeving van de Klant en/of de Producten tot een minimum te beperken;
 (b) zelf verantwoordelijk te zijn voor het maken en onderhouden van volledige back-ups van alle bestanden, gegevens en/of programma's, hieronder mede begrepen de periode voordat Canon Producten en/of Diensten levert. voorzover de Klant dit noodzakelijk acht, van tijd tot tijd en ter reconstructie van al die materialen;
 (c) effectieve firewalls en anti-viruscontroles te implementeren en te gebruiken (ook voor e-mails die door de Klant of door zijn werknemers, vertegenwoordigers of onderaannemers aan Canon worden gestuurd);
 (d) effectieve gegevensbescherming en toegangsbeveiligingen te Implementeren en te gebruiken binnen de Werkomgeving van de Klant en de Producten;
 (e) ervoor te zorgen dat alle personen betrokken bij de uitvoering van zijn verplichtingen deskundig en behoorlijk zijn opgeleid en onder toezicht staan, en dat op verzoek van Canon een contactpersoon benoemd wordt die haar op de hoogte houdt;
 (f) voor noodgevallen toereikende herstelplannen te implementeren, hieronder mede begrepen, indien noodzakelijk, faciliteiten voor opslag en back-up op een andere locatie;
 (g) aan Canon alle informatie ter beschikking te stellen die zij nodig heeft om haar verplichtingen tijdig en efficiënt na te komen; en andere verplichtingen op zich te nemen zoals schriftelijk door partijen overeengekomen.
11.2 Voordat Canon Producten levert of Diensten verricht (zoals installatie in de Werkomgeving van de Klant), is de Klant verplicht tijdig voorbereidingen te treffen om te verzekeren dat de Werkomgeving van de Klant daartoe goed functioneert en in goede staat is (waaronder wijzigingen van instellingen). Bij deze voorbereidingen zullen de redelijke Instructies van Canon worden gevolgd.
11.3 De Klant garandeert dat:
 (a) hij volledig bevoegd is Overeenkomsten onder de daarin beschreven voorwaarden aan te gaan en na te komen;
 (b) hij het recht heeft op gebruik van software, hardware, systemen, IP-adressen, domeinnamen en andere zaken binnen de Werkomgeving van de Klant en dat, waar van toepassing, dergelijk gebruik in overeenstemming is met de voorwaarden dan wel met een relevante licentie of overeenkomst met een derde;
 (c) het aangaan van verplichtingen en de nakoming daarvan door Canon op grond van een Overeenkomst geen inbreuk maakt op rechten van derden of inbreuk maakt op verplichtingen jegens derden;
 (d) alle benodigde vergunningen, instemmingen, goedkeuringen, licenties en andere
toestemmingen nodig om een Overeenkomst aan te gaan en na te komen schriftelijk zijn verkregen;
 (e) hij alle Informatie aan Canon heeft gegeven met betrekking tot huidige en vroegere problemen, die redelijkerwijs relevant kan worden geacht door Canon voor de nakoming van een Overeenkomst, daaronder mede begrepen, problemen met betrekking tot verslechtering van de dienstverlening, problemen binnen de Werkomgeving van de Klant, relaties met andere leveranciers, geschillen, gebruikersproblemen en andere problemen die verband houden met de Klant of de Werkomgeving van de Klant;
 (f) alle informatie, materialen, gegevens en documentatie die in welke vorm dan ook door of namens hem aan Canon is geleverd inhoudelijk volledig en Juist is (hieronder mede begrepen IP of e-mail adressen en domeinnamen);
 (g) de Werkomgeving van de Klant voldoet aan alle relevante wetten. regelgeving en verplichte industrienormen; en
 (h) hij alle voorafgaande aanbevelingen van Canon terzake van de Producten en Diensten heeft geïmplementeerd.
11.4 De Klant staat er voor in dat de Producten niet worden gebruikt voor doeleinden in strijd met enige wettelijke bepaling en vrijwaart Canon, alsmede derden van wier diensten Canon gebruik maakt, waaronder begrepen haar dealers, tegen alle aanspraken van derden terzake.
11.5 De Klant is verplicht alle instructies en aanbevelingen van Canon of relevante derden op te volgen.
11.6 De Klant zal Canon toegang verlenen tot en gebruik geven van alle informatie, gegevens, documentatie, computertijd, de Werkomgeving van de Klant, assistentieruimten, onroerende zaken, werkruimten, personeel, kantoordiensten, hardware, software en andere zaken en plaatsen die Canon redelijkerwijs nodig kan hebben voor de uitvoering van een Overeenkomst.
11.7 Tenzij schriftelijk anders met Canon overeengekomen, is de Klant volledig verantwoordelijk voor de geschiktheid van de Producten en/of Diensten voor zijn onderneming. Canon is derhalve niet aansprakelijk indien de Specificaties niet voldoen aan de eisen van de onderneming van de Klant (daaronder mede begrepen de Technische Eisen van de Klant)
11.8 Indien Producten gekoppeld worden aan niet door Canon geleverde apparatuur (waaronder computersystemen), is de Klant verantwoordelijk voor het (doen) testen van het functioneren van de combinatie van Producten en de apparatuur van derden Indien partijen zijn overeengekomen dat Canon de test uitvoert. zal de Klant de betreffende apparatuur alsmede de desbetreffende testprocedure ter beschikking stellen van Canon.
11.9 De Klant is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle werkzaamheden die niet uitdrukkelijk aan Canon zijn opgedragen of die niet vallen onder de verantwoordelijkheden van Canon op grond van een Overeenkomst. Tenzij Canon schriftelijk anders heeft verklaard, erkent de Klant dat, indien de Klant Canon verzoekt dergelijke werkzaamheden te verrichten, hij voor dit werk een Vergoeding dient te betalen en dat een dergelijke Vergoeding wordt vastgesteld op basis van de op dat moment gangbare uurtarieven en materiaalkosten.
 
12. Aansprakelijkheid
12.1 Dit artikel beschrijft de maximaIe aansprakelijkheid van Canon voor schade van de Klant, ongeacht de grondslag van de vordering tot schadevergoeding. Canon is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van Overmacht, zoals is bepaals in artikel 17 van de Voorwaarden.
12.2 De totale aansprakelijkheid van Canon is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende Overeenkomst bedongen Vergoeding (excl. BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade echter meer bedragen dan hetgeen Canon terzake van haar verzekeringsmaatschappij krijgt uitgekeerd, per gebeurtenis en per jaar, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis.
12.3 Aansprakelijkheid van Canon bestaat alleen voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan
 (a) de schade aan apparatuur, waaronder verstaan wordt: materiele beschadiging alsmede gebrekkig of niet functioneren en de materiele schade aan andere eigendommen van de Klant en/of derden;
 (b) kosten van noodzakelijke wijzigingen en/of veranderingen In apparatuur ter beperking c.q herstel van directe schade;
 (c) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Voorwaarden;
 (d) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Voorwaarden.
12.4 Behoudens voor zover dwingend recht een beperking van aansprakelijkheid niet toestaat, bedraagt de totale aansprakelijkheid van Canon voor schade door dood of lichamelijk letsel, in afwijking op het overig bepaalde in deze Voorwaarden, maximaal het door haar verzekeringsmaatschappij uitgekeerde bedrag, per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis.
12.5 Aansprakelijkheid van Canon voor indirecte schade, daaronder begrepen alle andere schade dan de directe schade genoemd in artikel 12.3, waaronder, echter niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade wegens verlies van gegevens, milieuschade en/of immateriële schade, is uitgesloten.
12.6 De genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Canon.
12.7 Terzake van schade aan de Producten is Canon slechts aansprakelijk voorzover dat volgt uit artikel 9.
12.8 De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het nemen van zijn eigen beslissingen. Canon is niet aansprakelijk voor de door de Klant op basis van advisering door Canon genomen besluiten c.q. beslissingen en eventuele daaruit voortvloeiende gevolgen. Canon is nimmer aansprakelijk voor door haar medewerkers gegeven adviezen.
12.9 De aansprakelijkheid van Canon wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant Canon onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Canon ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Canon in staat is adequaat te reageren.
12.10 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Canon meldt. Vorderingen tot schadevergoeding verjaren indien niet binnen een jaar na het ontstaan daarvan een procedure aanhangig is gemaakt.
12.11 De Klant is aansprakelijk voor alle door hem veroorzaakte vertragingen en/of vertragingen welke het resultaat zijn van het niet nakomen van de Klant van zijn verplichtingen op grond van een Overeenkomst. Hieronder mede begrepen de gebeurtenissen uiteengezet in artikelen 17 en 18.
12.12Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Canon of van haar leidinggevend personeel, zal de Klant Canon vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten en/of een Overeenkomst en zal hij Canon alle schade vergoeden die Canon lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken, Onverminderd het hiervoor bepaalde vrijwaart de Klant Canon voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Canon geleverde Producten, behoudens indien en voor zover de Klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die Producten.

13.Betaling
13.1 De Klant zal alle in rekening gebrachte Vergoedingen in de valuta vermeld op de factuur (en zonder expliciete vermelding in euro's), inclusief BTW, zonder korting, inhouding, verrekening of opschorting voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Canon aangegeven wijze. Afspraken met, of betalingen aan derden worden door Canon niet erkend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk voor ieder geval afzonderlijk overeengekomen.
13.2 Indien de Klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, dan is zij van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, in verzuim. De Klant is vanaf de eerste dag volgend op de overeengekomen termijn de wettelijke handelsrente verschuldigd.
13.3 Indien de Klant jegens Canon in verzuim is, is hij verplicht Canon zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten volledig te vergoeden.
13.4 Indien op enig moment bij Canon gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de Klant, heeft Canon het recht, alvorens (verder) te presteren, van de Klant te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Canon, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van de Klant heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Canon.
13.5 Indien meer dan een natuurlijke en/of rechtspersoon als de Klant optreden, zijn zjj ieder hoofdelijk voor het geheel gebonden.

14.Intellectuele Eigendomsrechten
14.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, berusten alle Intellectuele Eigendomsrechten die voortvloeien uit werkzaamheden uitgevoerd door of ten behoeve van Canon bij de nakoming van een Overeenkomst, alsmede alle Intellectuele Eigendomsrechten op de door Canon geleverde Producten, exclusief en volledig toe aan Canon, haar onderaannemers en/of licentiegevers (dit geldt derhalve ook voor alle Intellectuele Eigendomsrechten op en voortkomend uit de Specificaties).
14.2 Niettegenstaande enige andere bepaling in deze Voorwaarden, brengen deze Voorwaarden geen wijzigingen tot stand in de rechthebbenden tot de voor het sluiten van deze Voorwaarden reeds bestaande Intellectuele Eigendomsrechten.
14.3 Canon is te allen tijde gerechtigd tot het gebruik voor andere klanten van dezelfde of vergelijkbare ideeën, concepten, knowhow, technieken, systemen, producten, diensten en/of andere algemene kennis, welke zij in verband met de nakoming van haar verplichtingen op grond van een Overeenkomst heeft verkregen.
14.4 De Klant zal de werken voortkomend uit, of deel uitmakend van, de Producten en/of diensten die worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten, uitsluitend gebruiken of openbaar maken aan derden voor zover Canon hiertoe schriftelijk een licentie heeft verleend. Het is de Klant niet toegestaan eventueel bij de Producten afgeleverde documentatie te kopiëren.
14.5 Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de Producten te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Producten of daarin vervatte software.

15.Vrijwaring met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten
15.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 12, zal Canon de Klant vrijwaren voor alle schade, kosten, tarieven, verliezen, aansprakelijkheid en onkosten welke de Klant moet maken of welke voortvloeien uit vorderingen of aanklachten van derden waarin zij beweren dat het gebruik of bezit van de Producten door de Klant (zoals beoogd in een Overeenkomst) inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten van derden in Nederland De Klant zal Canon onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen indien hij kennis krijgt van dergelijke vorderingen of aanklachten en geeft Canon het alleenrecht op het voeren van gerechtelijke procedures en/of schikkingonderhandelingen met betrekking tot de vordering of aanklacht. Bovendien verplicht  de Klant zich om zich te onthouden van toezeggingen of het aangaan van schikkingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon en om Canon alle informatie en bijstand te verlenen die Canon redelijkerwijs kan verlangen, op kosten van Canon.
15.2 Canon heeft geen verplichtingen op grond van artikel 15.1 voor zover een vermeende inbreuk voortvloeit uit:
 (a) gebruik van een verouderde versie van de Producten;
 (b) het aanbrengen van wijzigingen in de Producten en/of de Werkomgeving van de Klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon;
 (c) ander gebruik van de Producten dan schriftelijk voorgeschreven of goedgekeurd door Canon of op andere wijze dan is voorzien in de Overeenkomst; of
 (d) niet-nakoming van enige bepaling van een Overeenkomst of nalatige, opzettelijke of frauduleuze handelingen of nalaten door de Klant, zijn bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers of onderaannemers.
15.3 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 15.1, kan Canon indien het gebruik of het bezit van de Producten door de Klant (zoals beoogd in deze Overeenkomst) inbreuk maakt op, of, naar de mening van Canon kan worden beschouwd als inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van derden in Nederland, wanneer zij dit wenselijk acht en voor eigen rekening:
 (a) ten behoeve van de Klant het recht verwerven om het Product te blijven gebruiken zonder daarmee aansprakelijk te zijn voor een dergelijke inbreuk;
 (b) Producten te wijzigen of te vervangen om inbreuk te voorkomen; of
 (c) de betreffende Overeenkomst onmiddellijk door middel van een schriftelijke mededeling met betrekking tot het betreffende Product te beëindigen en de betaalde vergoeding terzake terug te betalen, verminderd met een redelijke Vergoeding voor het gebruik tot op de datum van beëindiging.
15.4 Dit artikel omvat uitputtend de verplichtingen en aansprakelijkheid van Canon en  de enige rechtsmiddelen van de Klant met betrekking tot inbreuk of vermeende inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten die voortvloeien uit de verkrijging, het bezit of gebruik van de Producten. Alle andere verplichtingen die zonder dit artikel 15.4 op Canon zouden rusten met betrekking tot inbreuk of vermeende inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten van derden, zijn hierbij uitgesloten.

16.Softwarelicenties
16.1 Canon verleent aan de Klant een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de Software onder de voorwaarden uiteengezet in artikelen 16.2 tot en met 16.5 en onder eventuele aanvullende voorwaarden die de Klant bij levering van de Software ter beschikking worden gesteld, te allen tijde op voorwaarde dat de Klant zijn verplichtingen op grond van de betreffende Overeenkomst nakomt. De Klant zal zich onthouden van het kopiëren, verveelvoudigen of verhandelen van (enig deel van) de Software, behoudens voor zover expliciet toegestaan in de Overeenkomst en behoudens voor zover dit in de gegeven omstandigheden wettelijk is toegestaan.
16.2 Behoudens indien uit artikel 16.3 anders volgt, is de Klant gerechtigd: (1) een kopie van de Software te gebruiken ("gebruiken" betekent opslaan, laden, installeren, uitvoeren of weergeven van de Software) voor eigen gebruik; (2) een redelijk aantal back-up kopieën te maken van de Software ten behoeve van het toegestane gebruik, onder de voorwaarde dat op alle kopieën is aangegeven dat de auteursrechten daarop aan Canon toebehoren, overeenkomstig de vermelding op de originele kopie van de aan de Klant geleverde Software; (3) met schriftelijke mededeling aan Canon de Software en deze licentie over te dragen aan een ander op voorwaarde dat deze persoon de voorwaarden van deze licentie accepteert en de Klant het gebruik van de Software beëindigt, alle kopieën van de Software die hij heeft gemaakt overdraagt aan deze persoon of alle niet overgedragen kopieën vernietigt. Ais de derde aan wie wordt overgedragen de voorwaarden niet accepteert, eindigt de licentie op de Software van rechtswege.
16.3 Canon verleent de Klant een sublicentie op software van derden die Canon aan de Klant levert. Canon verleent deze licentie onder de voorwaarden van de Overeenkomst tussen Canon en de licentiegever en de eventuele algemene voorwaarden van de betreffende licentiegever. De Klant aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor de Klant ter inzage bij Canon en Canon zal deze aan de Klant op zijn verzoek toezenden. Indien de licentiegever van de door Canon geleverde software dit wenselijk acht, zal de Klant met de licentiegever een afzonderlijke licentieovereenkomst sluiten. De voorwaarden van die licentie prevaleren voor zover zij strijdig zijn met de Overeenkomst. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen de Klant en Canon om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard geldt het bepaalde in deze Voorwaarden.
16.4 De Klant zal zich onthouden van het decompileren, de reverse-engineering, demontage of het op andere wijze terugbrengen van (een deel van) de Software tot een voor mensen begrijpelijke vorm, dan wel derden toe te staan dit te doen. De interfacegegevens die nodig zijn om interoperabiliteit tussen de Software en onafhankelijk daarvan vervaardigde computerprogramma’s mogelijk te maken worden door Canon op verzoek geleverd (behoudens ingeval van door Canon geleverde software van derden) na betaling van de redelijke kosten die Canon in verband met het verwerven en leveren van die gegevens maakt.
16.5 De Klant zal de Software en andere relevante documentatie uitsluitend dan mogen exporteren uit het land waar de Klant deze oorspronkelijk heeft verkregen, indien hij zich houdt aan de betreffende import- en exportwetten, regels en andere regelgeving van toepassing op (een deel van) de Software en slechts met de benodigde toestemming van de betreffende overheden.
16.6 De broncode van Software en de bij de ontwikkeling van de Software voortgebrachte technische documentatie worden niet aan de Klant ter beschikking gesteld.
16.7 Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de Software, om welke reden dan ook zal de Klant alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de Software aan Canon retourneren, voor zover de Software geen onlosmakelijk geheel vormt met de overige onderdelen van het Product, onverminderd het bepaalde in artikel 38. Indien partijen zijn overeengekomen dat de Klant bij het einde van het gebruiksrecht die exemplaren van de Software die geen onlosmakelijk geheel vormen met de overige onderdelen van het Product, zal vernietigen, zal de Klant van zodanige vernietiging Canon onverwijld schriftelijk melding maken
16.8 Tenzij anders is overeengekomen in de Specificaties, zal de Klant nagaan of Software upgrades of nieuwe versies verenigbaar zijn met en geschikt zijn voor zijn specificaties. Software upgrades of nieuwe versies kunnen op verzoek door Canon worden geleverd wanneer deze aan Canon ter beschikking staan, maar uitsluitend voor de periode en onder de voorwaarden die Canon uit commercieel oogpunt haalbaar acht.

17.Overmacht
17.1 Het niet nakomen van enige verplichting kan Canon niet worden toegerekend (en zij is terzake derhalve niet aansprakelijk) in het geval zij zich terzake op overmacht kan beroepen. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Canon onafhankelijke omstandigheid, waardoor  de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid en billijkheid niet van Canon kan worden gevergd. Meer in het bijzonder gelden als overmacht onder meer, maar niet uitsluitend: niet-levering of niet juiste of niet-tijdige levering aan Canon door haar toeleveranciers, stakingen, problemen in de productie, weersomstandigheden en ziekte, intrekken of weigeren van de benodigde vergunningen, maatregelen van enige overheidsinstantie.
17.2 In geval van overmacht zal de uitvoering van een Overeenkomst voor het desbetreffende gedeelte worden opgeschort.
17 3 Bij gedeeltelijke nakoming door Canon zal de Klant een evenredig gedeelte van de Vergoedingen verschuldigd zijn.
17.4 In geval van overmacht heeft de Klant geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Canon als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
17.5 Indien een opschorting als hiervoor in artikel 17.2  bedoeld meer dan drie maanden heeft geduurd of indien naar het oordeel van beide partijen reeds bij voorbaat vast staat dat deze meer dan drie maanden zal duren, kan ieder der partijen de Overeenkomst voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt, per aangetekende brief met onmiddellijke ingang ontbinden, zonder dat de wederpartij daarbij tot enige vergoeding is gehouden.

18.Schuldeisersverzuim
Een niet-nakoming van enige verplichting kan Canon in ieder geval niet worden toegerekend (en zij is derhalve dus niet aansprakelijk) in het geval zij zich terzake op schuldeisersverzuim kan beroepen. Van schuldeisersverzuim is onder meer, maar niet uitsluitend sprake in de volgende gevallen:
(a) het niet installeren en onderhouden door Klant van een systeem ter correctie van fouten, actuele software upgrades of nieuwe versies die geleverd zijn of die in het algemeen door Canon of door andere derde leveranciers beschikbaar zijn gesteld;
(b) het niet voldoen van de Werkomgeving van de Klant aan alle relevante wetten, regelgeving en verplichte industrienormen welke van toe passing kunnen zijn en ontoereikende, onbehoorlijke en/of onvolledige voorbereiding en/of onderhoud
van de Werkomgeving van de Klant door de Klant en/of een derde; en of
(c) enig doen of nalaten van de Klant of van een derde (hieronder mede begrepen het niet nakomen van de Klant van zijn verplichtingen op grond van een Overeenkomst).
 
19.Verzuim Klant/ (tussentijdse) ontbinding
19.1 Indien de Klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit een Overeenkomst voortvloeit, is de Klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is Canon gerechtigd:
 (a) de uitvoering van de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; of
 (b) die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
19.2 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) de Klant, zullen alle Overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden tenzij Canon binnen een redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de Overeenkomst te verlangen. In dat laatste geval is Canon zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat nakoming door de Klant voldoende zeker is gesteld.
19.3 Het bepaalde in de artikelen 19.1 en 19.2 doet niet af aan de overige rechten van Canon op grond van de wet en/of de Overeenkomst.
19.4 Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 19.1 of (ii) 19.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van Canon op de Klant uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van Canon op de Klant, onmiddellijk en in het geheel opeisbaar, hetgeen onder meer inhoudt dat ook alle toekomstige Vergoedingen uit hoofde van het nog resterende gedeelte van de Overeenkomst verschuldigd zijn, en is Canon gerechtigd de betreffende Producten terug te nemen. In verband daarmee zullen Canon en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van de Klant te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. De Klant is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Canon in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren op straffe van een boete ter hoogte van 10% van het door de Klant verschuldigde bedrag voor iedere dag dat Canon belemmerd wordt haar rechten te effectueren. Ingeval van ontbinding geldt voor reeds verrichte prestaties geen ongedaanmakingsverplichting.

20.Overdracht rechten/ verplichtingen
20.1 Canon is te allen tijde gerechtigd haar uit hoofde van een Overeenkomst voortvloeiende rechten of verplichtingen over te dragen aan derden. De Klant verleent hiervoor bij voorbaat zijn toestemming.
20.2 De Klant mag niet zonder schriftelijke toestemming van Canon rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit een Overeenkomst, aan derden overdragen.

21.Onderaanneming
De Klant stemt er mee in dat Canon voor de levering van Producten en Diensten onderaannemers kan gebruiken. Voor zover Canon haar rechten en verplichtingen op grond van een Overeenkomst uitbesteedt, zal zij volledig verantwoordelijk blijven voor behoorlijke en volledige nakoming van al deze verplichtingen.

22.Vertrouwelijkheid
Tenzij wettelijk voorgeschreven en tenzij dit noodzakelijk is voor de nakoming van een Overeenkomst, komen partijen overeen om tijdens en na beëindiging van een Overeenkomst alle vertrouwelijke informatie die betrekking heeft op de wederpartij en die is verkregen of ontvangen als gevolg van het aangaan van de Overeenkomst, vertrouwelijk te behandelen, hieronder mede begrepen alle informatie over de onderneming, wijze van bedrijfsvoering of knowhow, en alle financiële en technische gegevens. Dit artikel is niet van toepassing op gegevens die van algemene bekendheid worden buiten de schuld van de ontvanger, zijn bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers of onderaannemers, op andere wijze dan als gevolg van niet-nakoming van dit artikel in de macht van de ontvangende partij zijn gekomen, rechtmatig zijn ontvangen van derden zonder dat enige verplichting tot vertrouwelijkheid bestond ten tijde van openbaarmaking of, ingeval Canon de hier beschreven vertrouwelijkheid niet betracht, het gegevens betreft die reeds in ontwikkeling zijn bij Canon (daaronder mede begrepen haar bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers of onderaannemers) of een andere Canon onderneming.

23.Afstand van recht
Het niet afdwingen of niet uitvoeren van een bepaling uit een Overeenkomst kan niet worden gezien als afstand van een daarin vervat recht en heeft geen invloed op het recht van die partij om die bepaling naderhand af te dwingen of uit te oefenen.

24.Partële nietigheid
De ongeldigheid of niet- afdwingbaarheid van (een deel van) een bepaling, of een daaruit voortvloeiend recht uit deze Voorwaarden of een Overeenkomst is niet van invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van andere bepalingen of rechten of van de rest van een dergelijke bepaling of recht. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht, met uitzondering van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling.

25.Rechtskeuze/ bevoegde rechter
25.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op iedere Overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
25.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of deze Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle met dien verstande dat Canon het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de Klant aanhangig te maken bij andere rechtelijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.
 

Hoofdstuk II:
Deze Aanvullende Bepalingen zijn steeds naast de artikelen 1 tot en met 25 (Algemene bepalingen) van toepassing indien tussen Canon en de Klant een Serviceovereenkomst tot stand komt.

26.Inhoud Serviceovereenkomst
26.1 Onder "Service" wordt verstaan:
 (a) het opheffen van door de Klant aan Canon gemelde storingen in de Producten, door het uitvoeren van technische ingrepen en vervanging van onderdelen, voorzover door Canon noodzakelijk geoordeeld (correctief onderhoud);
 (b) de door Canon noodzakelijk geachte preventieve maatregelen teneinde Producten in de gewenste technische conditie te houden (preventief onderhoud);
 (e) de door Canon noodzakelijk geachte verbeteringen aan de Producten teneinde de Producten blijvend te laten voldoen aan de geldende veiligheidseisen of in overeen¬stemming te brengen met de laatste stand van de techniek (vernieuwend onderhoud).
26.2 Onder Service worden uitdrukkelijk niet verstaan werkzaamheden die het gevolg zijn van omstandigheden genoemd in artikel 9.8 en/of het gevolg zijn van niet-nakoming door de Klant van zijn verplichtingen zoals opgenomen in deze Voorwaarden en/of een Overeenkomst.

27.Totstandkoming van een Serviceovereenkomst
27.1 Canon behoudt zich het recht voor ten aanzien van bepaalde Producten, onder meer afhankelijk van het type, model en ouderdom geen Service(-overeenkomst) aan te bieden.
27.2 Canon heeft voorts het recht de Producten vooraf aan een keuring te onderwerpen. Indien Canon van oordeel is dat de Producten niet in de gewenste toestand verkeren om opgenomen te worden in een Serviceovereenkomst, dan zal zij dit aan de Klant melden:
 (a) onder opgave van de kosten verbonden aan het uitvoeren van de werkzaamheden die zij noodzakelijk acht alvorens een Serviceovereenkomst kan worden afgesloten (technische sanering); of
 (b) onder opgave van een financiële compensatie voor de geconstateerde normale gebruiksslijtage (financiële sanering).
27.3 De Klant dient binnen 14 dagen, na ontvangst van de schatting van de kosten zoals in het voorgaande lid bedoeld, te beslissen of hij een Serviceovereenkomst wenst af te sluiten en Canon schriftelijk te berichten. Canon zal dan voor rekening van de Klant de door haar noodzakelijk geachte sanering doorvoeren. Indien de Klant afziet van het sluiten van een Serviceovereenkomst komen de kosten van het saneringsbezoek voor rekening van de Klant
27.4 Wanneer in de onderneming van de Klant meerdere Producten aanwezig zijn welke naar de mening van Canon als gelijksoortig kunnen worden beschouwd, heeft Canon het recht van de Klant te verlangen dat ten aanzien van al deze Producten een Serviceovereenkomst wordt afgesloten. Het begrip gelijksoortig wordt door Canon bepaald en is o.a. afhankelijk van de toepassing van dezelfde technologie en/of het gebruik van dezelfde soort toner.
 
28.Bijzondere verplichtingen van de Klant
28.1 De Klant zal de Producten deskundig (doen) gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn bestemd en uitgerust en overeenkomstig de handleiding en instructies, en deze met zorg behandelen en beschermen tegen beschadiging, in het bijzonder ook door vocht, stof en klimatologische invloeden.
28.2 De Klant zal de door Canon gegeven aanwijzingen, instructies en voorschriften ten aanzien van gebruik en onderhoud van de Producten, zoals vastgelegd in het bedieningsvoorschrift, nauwkeurig In acht nemen en uitvoeren. Aan door Canon gegeven aanwijzingen, instructies en voorschriften kunnen geen rechten worden ontleend.
28.3 De Klant zal met de Producten geen Verbruiksmaterialen verwerken, welke niet voldoen aan de door Canon gegeven specificaties.
28.4 Het is de Klant niet toegestaan wijzigingen, aanpassingen, aanvullingen, verbeteringen en dergelijke op de Producten of het systeem waarbinnen deze functioneren, aan te brengen of door derden te laten aanbrengen, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon, bij gebreke waarvan alle verplichtingen van Canon onmiddellijk vervallen.

29.Uitvoering van de Service
29.1 Canon zal de Service aan de Producten uitvoeren op het plaatsingsadres, dan wel, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.10, in de repairshop van Canon of van een door Canon aangewezen derde. Alle werkzaamheden zullen door of namens Canon worden verricht tijdens Kantooruren Tijdens de Servicewerkzaamheden zal personeel van de Klant aanwezig dienen te zijn.
29.2 Indien Servicewerkzaamheden zijn begonnen tijdens Kantooruren, zullen deze op grond van de Serviceovereenkomst nog zonodig een uur buiten de Kantooruren worden voortgezet. De klant is verplicht tot maximaal een uur na de door Canon aangehouden kantooruren toegang te verschaffen tot het plaatsingsadres waar de werkzaamheden plaatsvinden. Zijn de Servicewerkzaamheden dan nog niet afgerond dan wordt de extra tijd separaat in rekening gebracht.
29.3 Canon zal het personeel, waarvan zij zich bedient, opdragen de door de Klant te verstrekken voorschriften en reglementen op te volgen, zoals die gelden ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu op zijn terreinen en in zijn gebouwen.
29.4 Alle door Canon bij de uitvoering van de Service vervangen (onderdelen van) Producten worden eigendom van Canon.

30.Servicevergoeding
30.1 Canon verricht de Service tegen betaling van de met de Klant schriftelijk overeengekomen Vergoeding. Indien geen Vergoeding overeengekomen is, zal de Vergoeding berekend worden op basis van de op het moment van de uitvoering van de Service bij Canon geldende tarieven en prijzen. Canon zal periodiek - tenzij anders overeengekomen per 3 maanden- bij vooruitbetaling factureren.
30.2 Canon is gerechtigd de Vergoeding voor de Service te verhogen indien de maximale periode waarvoor Canon heeft aangegeven voor het betreffende Product Service te willen verlenen is bereikt en de Klant, ondanks het gestelde in artikel 33.2, te kennen geeft de Serviceovereenkomst te willen voortzetten.
30.3 Aan de Klant zullen separaat in rekening worden gebracht tegen de op het moment van de uitvoering geldende tarieven en prijzen van Canon, de kosten van
 (a) uitvoering van door de Klant mondeling of schriftelijk gegeven orders welke niet onder de Service vallen;
 (b) werkzaamheden die het gevolg zijn van oorzaken zoals vermeld onder 26.2,
 (c) wachttijden, indien een servicetechnicus zijn werkzaamheden niet kan aanvangen of voortzetten ten gevolge van aan de Klant toe te rekenen oorzaken:
 (d) werkzaamheden buiten de in 29.2 bedoelde tijd;
 (e) door de Klant zonder voldoende grond verzochte Service;
 (f) Verbruiksmaterialen, voor zover (i) de levering van de Verbruiksmaterialen deel uit maakt van de Overeenkomst en (ii) het verbruik het door Canon gespecificeerde maandelijkse verbruik overschrijdt;
 (g) extra kosten in het geval dat het plaatsingsadres zich niet op het vasteland van Nederland bevindt zoals extra reistijd en kosten verbonden aan transport.
30.4 De door Canon opgegeven Vergoeding geldt voor een periode van 12 maanden. Canon zal deze Vergoeding telkens vooraf voor de volgende 12 maanden vaststellen. Deze wijziging zal minimaal twee maanden voorafgaande aan de beoogde ingangsdatum worden bekendgemaakt. Indien en voor zover dit leidt tot een stijging van de maandelijkse Vergoeding met een percentage van meer dan 15%, dan heeft de Klant het recht de Serviceovereenkomst met ingang van die beoogde ingangsdatum schriftelijk op te zeggen.
30.5 Bij het berekenen van het in art. 30.4 genoemde percentage blijven buiten beschouwing
 (a) de kosten die aan de Klant in rekening worden gebracht op grond van art. 30.3
   sub a t/m g;
 (b) de verhoging van de Vergoeding op grond van art. 31.2 en/of 31.3.

31. Tellerstanden
31.1 In het geval de Vergoeding gebaseerd is op een schatting van het aantal door de Klant te maken afdrukken en de berekening daarvan plaatsvindt door middel van in of aan de Producten aanwezige tellers, is de Klant verplicht op de laatste werkdag van elke overeengekomen periode de tellerstand(en) te noteren op de daartoe door Canon beschikbaar gestelde internetsite, dan wel de tellerstanden op de door Canon aangegeven wijze, per e-mail, internet of andere overeengekomen methode aan Canon te doen toekomen.
31.2 Indien de tellerstand opgave niet binnen een week na afloop van de betreffende periode door Canon is ontvangen, heeft Canon het recht om zelf een afdrukvolume te schatten en zo nodig de Vergoeding daarop aan te passen en aan de Klant in rekening te brengen, zulks vermeerderd met de administratiekosten die Canon voor die schatting heeft moeten maken.
31.3 Canon behoudt zich het recht voor op elk moment het daadwerkelijke afdrukvolume te vergelijken met het vooraf berekende volume en/of het door Canon op grond van artikel 31.2 geschatte volume en de Vergoeding zonodig dienovereenkomstig aan te passen.
31.4 Defecten aan de teller(s) van de Producten dienen uiterlijk binnen 8 Kantooruren na het ontstaan hiervan door de Klant aan Canon te worden gemeld en zullen door Canon of door een door Canon aan te wijzen derde zo spoedig mogelijk worden hersteld.
31.5 Indien de Klant een defect aan de teller(s) niet of niet tijdig meldt, geldt het bepaalde
In artikel 31.2 dienovereenkomstig.

32. Storingsmelding en responstijd
32.1 De Klant zal storingen in de Producten direct na het optreden daarvan aan de servicedienst van Canon melden, onder gespecificeerde opgave van de geconstateerde symptomen en het juiste type- en serienummer van het Product
32.2 Canon streeft ernaar dat, na een storingsmelding waarbij sprake is van het niet meer functioneren van het Product, in 80% van de gevallen, gemeten over 6 maanden, de servicetechnicus binnen de Responsetijd op het plaatsingsadres aanwezig is.

33.Duur Serviceovereenkomst
33.1 Indien geen duur is overeengekomen geldt een duur van 12 maanden.
33.2 Na afloop van de overeengekomen duur wordt een Serviceovereenkomst steeds stilzwijgend verlengd met een periode van 12 maanden, behoudens in geval:  .
 (a) Een van beide partijen uiterlijk twee maanden voor het aflopen van de Serviceovereenkomst schriftelijk te kennen heeft gegeven de Serviceovereenkomst niet te willen  verlengen, dan wel ingeval
 (b) de maximale periode waarvoor Canon heeft aangegeven het betreffende Product Service te willen verlenen, is bereikt.
33.3 In alle gevallen geldt dat bij een combinatie van een Serviceovereenkomst met een Huurovereenkomst, de duur van de Serviceovereenkomst met betrekking tot de gehuurde Producten gelijk is aan de duur van de Huurovereenkomst. Bij beëindiging van de gebruiksrechten van Software eindigt de Serviceovereenkomst voor zover betrekking hebbend op die Software. Deze Aanvullende Bepalingen zijn steeds naast de artikelen 1 tot en met 25 (Algemene bepalingen) en, voor zover van toepassing, de artikelen 26 tot en met 33 (Aanvullende Bepalingen inzake Serviceovereenkomsten) van toepassing indien tussen Canon en de Klant een Huurovereenkomst tot stand komt.
 
Hoofdstuk III:
Deze Aanvullende Bepalingen zijn steeds naast de artikelen 1 tot en met 25 (Algemene Bepalingen) en, voor zover van toepassing, de artikelen 26 tot en met 33 (Aanvullende Bepalingen inzake Serviceovereenkomsten) van toepassing indien tussen Canon en de Klant een Huurovereenkomst tot stand komt.

34. Eigendom en risico
34.1 De Klant erkent dat de Producten (intellectueel) eigendom zijn en blijven van Canon. Alle door een Klant of een derde aan de Producten ingebouwde of aangebrachte onderdelen blijven of worden (intellectueel) eigendom van Canon, zonder dat de Klant terzake aanspraak kan maken op enige vergoeding.
34.2 De klant draagt zelf zorg voor de verzekering van de Producten voor de duur van de Huurovereenkomst.
34.3Vermissing, diefstal of tenietgaan van Producten, alsmede iedere schade, welke al dan niet door schuld van de Klant aan de Producten en/ of door de Producten aan derden is toegebracht, dient door de Klant onmiddellijk aan Canon telefonisch te worden gemeld en direct daarna via een aangetekende brief door de Klant te worden bevestigd.
34.4 Zodra de Klant vermoedt dat een of meer Producten zijn gestolen, is de Klant verplicht onverwijld daarvan aangifte te doen bij de politie en Canon een afschrift van het procesverbaal te doen toekomen.
34.5 Verlies of beschadiging van de Producten geeft de Klant geen recht op wijziging, beëindiging of ontbinding van enige Overeenkomst, zulks onder handhaving van de verplichtingen van Canon uit hoofde van de Overeenkomst.

35.Huurprijs
35.1 De door de Klant te betalen Vergoeding bestaat uit een vast en variabel deel. Het vaste deel is gebaseerd op een basisaantal door de Klant te maken afdrukken. Indien en voor zover de Klant meer afdrukken maakt, is hij daarvoor een extra (variabele) vergoeding verschuldigd.
35.2 De overeengekomen Vergoedingen gelden voor 12 maanden Canon zal deze telkens vooraf voor de volgende 12 maanden vaststellen. Wijzigingen zullen minimaal 2 maanden voorafgaande aan de ingangsdatum worden bekendgemaakt. Indien en voorzover dit leidt tot een stijging van het in totaal maandelijks te betalen Vergoeding met een percentage van meer dan 15%, heeft de Klant het recht de Huurovereenkomst met Ingang van de beoogde ingangsdatum van de nieuwe Vergoeding op te zeggen.
35.3 De vaste Vergoeding zoals bedoeld in artikel 35.1 is steeds bij vooruitbetaling verschuldigd, tenzij anders overeengekomen steeds per 3 maanden. De Vergoeding die de Klant verschuldigd is voor de afdrukken boven het basisaantal afdrukken, is steeds bij achterafbetaling verschuldigd over de periode zoals die schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien partijen ter zake schriftelijk geen andere afspraken hebben gemaakt, wordt de variabele Vergoeding eens per maand door Canon afzonderlijk aan de Klant gefactureerd. Er zal geen verrekening plaatsvinden indien in enige voorafgaande periode minder afdrukken zijn gemaakt dan het overeengekomen aantal basisaantal afdrukken.
35.4 In het geval dat de berekening van het aantal door de Klant gemaakte afdrukken plaatsvindt door middel van in of op de Producten aanwezige tellers, geldt het bepaalde in artikel 31, met dien verstande dat Canon op grond van artikel 31.2 het recht heeft een geschat afdrukvolume in rekening te brengen.
35.5 Canon heeft het recht van de Klant betaling van een borg te eisen. Ter zake wordt geen rente vergoed. Bij het einde van een Huurovereenkomst wordt de borg verrekend met eventuele vorderingen van Canon op de Klant.

36.Relatie tot Serviceovereenkomst
Indien een Huurovereenkomst wordt aangegaan is de Klant verplicht tevens een Serviceovereenkomst te sluiten met betrekking tot de gehuurde Producten.

37.Duur van de Huurovereenkomst
37.1 Het bepalen van de aanvang, duur en verlenging van de Huurovereenkomst geschiedt overeenkomstig het bepaalde voor de Serviceovereenkomst (artikel 33).
37.2 De Klant is verplicht de Producten op de dag waarop de Huurovereenkomst ten einde is in oorspronkelijke, goede en gereinigde staat, behoudens normale gebruiksslijtage, aan Canon ter beschikking te stellen.
37.3 Teneinde de inname te (doen) realiseren, verleent de Klant Canon of de door haar ingeschakelde derden toestemming zijn gebouwen en terreinen te betreden.
37.4 De aan de inname verbonden kosten zoals Installatie- en transportkosten zijn voor rekening van de Klant, tenzij anders is overeengekomen.
37.5 Bij niet-nakoming van het bepaalde in dit artikel bij het einde van de Huurovereenkomst is de Klant van rechtswege in gebreke en verbeurt hij een boete van EUR 500 (zegge: vijfhonderd euro) per dag dat hij in gebreke blijft de Producten in te leveren, zulks onverminderd het recht van Canon om de daadwerkelijke schade op de Klant te verhalen.

38.Leaseovereenkomst
Klant is verplicht de in de Operationele Leaseovereenkomst genoemde huurtermijnen en andere aan Verhuurder verschuldigde bedragen te voldoen op de vermelde vervaldagen. Indien Verhuurder enige betaling niet uiterlijk op de vervaldag op de bankrekening van Verhuurder heeft ontvangen, is Klant aan Verhuurder een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% (anderhalf procent) per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een kalendermaand voor een gehele kalendermaand wordt gerekend.
Klant verklaart ervan op de hoogte te zijn, dat Verhuurder de Operationele Leaseovereenkomst, alsmede het betalingsverloop, voor zover van toepassing, zal melden aan het Bureau Krediet Registratie en verklaart reeds nu voor alsdan daarmee akkoord te gaan.
Klant verklaart ervan op de hoogte te zijn dat Verhuurder de persoonsgegevens van Klant en eventuele andere gegevens van Klant verwerkt voor het aangaan en het uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot financiële diensten en het beheren van de relaties die daaruit voortvloeien, met inbegrip van het voorkomen en bestrijden van fraude en het uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op het vergroten van het klantenbestand van Verhuurder. Voorts verklaart Klant ervan op de hoogte te zijn dat Verhuurder de persoons- en andere gegevens van Klant met het oog op het voorgaande, voor administratieve doeleinden, alsook ter bevordering van de efficiency van de bedrijfsvoering van Verhuurder, ter beschikking stelt aan derden binnen en buiten de groep van vennootschappen waartoe Verhuurder behoort, zowel binnen als buiten Nederland, met inachtneming van het bepaalde in de toepasselijke wet- en regelgeving. Klant verklaart zich reeds nu voor alsdan met al het voorgaande akkoord.

Hoofdstuk IV:
Deze Aanvullende Bepalingen zijn steeds naast de artikelen 1 tot en met 25 (Algemene Bepalingen) van toepassing op alle Overeenkomsten waarbij Canon Producten of Diensten levert aan de Klant die aangepast moeten worden aan de onderneming van de Klant en/of waarbij Canon Diensten verricht inzake ontwikkeling, installatie en/of ondersteuning van het Informatietechnologienetwerk van de Klant, of in het geval deze Aanvullende Bepalingen expliciet van toepassing worden verklaard.

39.Verantwoordelijkheden van de Klant
39.1 Voor zover deel uitmakend van de Specificaties is de Klant volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de Technische Eisen van de Klant en voor de door hem met Canon overeengekomen Service Levels.
39.2 De Klant stemt ermee in dat Canon niet aansprakelijk is indien de Technische Eisen van de Klant naderhand wijzigen ten opzichte van de eisen die zijn overeengekomen in de Specificaties, behalve wanneer dit wijzigingen betreft die door partijen zijn overeengekomen conform artikel 44 (Change Control). Canon is derhalve niet aansprakelijk indien de Producten en/of Diensten niet voldoen aan technische eisen van de Klant die niet uitdrukkelijk vermeld staan in de Specificaties.

40.Acceptatietesten
40.1 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing voor zover partijen een Acceptatietest zijn overeengekomen.
40.2 Als een of meer Producten klaar zijn om getest te worden stelt Canon de Klant hiervan op de hoogte. Acceptatietesten worden uitgevoerd door Canon teneinde aan te tonen dat een of meer Producten in belangrijke mate voldoen aan de Technische Eisen van de Klant. Acceptatietesten kunnen door Canon worden uitgevoerd na levering van alle Producten aan de Klant, of op enig ander moment in het leveringstraject.
40.3 De Klant verplicht zich op verzoek van Canon, Canon kosteloos die assistentie en ondersteuning te bieden die Canon van tijd tot tijd nodig kan hebben bij de uitvoering van de Acceptatietesten. Deze Acceptatietesten kunnen worden bijgewoond door een bevoegde vertegenwoordiger van de Klant
40.4 Acceptatie vindt plaats op het moment dat Canon de Klant schriftelijk meedeelt dat het Product/ de Product(en) met succes de Acceptatietesten hebben doorstaan, in overeenstemming met de Overeenkomst.
40.5 Bij ontvangst door de Klant van een dergelijk bericht van Canon, dient de Klant een ondertekend Acceptatiecertificaat te sturen aan Canon. Het niet ondertekenen en/of niet terugsturen van het Acceptatiecertificaat doet niets af aan de Acceptatie zelf.
40.6 Acceptatie vindt eveneens automatisch plaats zodra de Klant Product(en) gebruikt: voor een ander doel dan het bijstaan van Canon in de uitvoering van de Acceptatietesten.

41.Afwijzing van Acceptatie
41.1 Indien een Acceptatietest niet slaagt in overeenstemming met artikel 40, zal de Klant Canon kosteloos die assistentie en ondersteuning bieden die nodig is om de oorzaak van het mislukken van de betreffende Acceptatietest te achterhalen en om Canon bij te staan bij herhaling van de betreffende Acceptatietest.
41.2 Indien Canon in belangrijke mate niet aan een Acceptatietest kan voldoen omdat een Product/ Producten gebrekkig is, zal Canon (naar eigen keuze, op eigen kosten en binnen een redelijke termijn) het gebrekkige Product repareren of vervangen (daaronder mede begrepen vervanging van het Product door een Product dat aan dezelfde functionele eisen voldoet), opdat de Producten (dan wel de vervangende Producten) de Acceptatietesten met succes kunnen doorstaan.
41.3 Indien Canon de maatregelen genoemd in artikel 41.2 heeft genomen en het Product in belangrijke mate nog steeds de betreffende Acceptatietest niet haalt, mag de Klant het gebrekkige Product terugsturen naar Canon en ontvangt hij een teruggave van de Vergoedingen die hij voor dat gebrekkige Product betaald heeft (onverminderd de verplichting Canon te betalen voor de Producten die de Klant behoudt), tenzij het gebrek direct of indirect voortvloeit uit of verband houdt met artikelen 17 en 18.
41.4 Indien een Product/Producten om een andere reden dan uiteengezet in artikel 41.2  de betreffende Acceptatietest in belangrijke mate niet succesvol doorstaat/ doorstaan, heeft de Klant het recht om te eisen dat Canon binnen een redelijke termijn en op eigen kosten een deel van de Specificaties in overleg met de Klant wijzigt, zodat de Producten de betreffende Acceptatietest succesvol doorstaan, tenzij het gebrek direct of indirect voortvloeit uit of verband houdt met artikelen 17 en 18.
41.5 Voor zover de aangepaste Specificaties voorzien in de noodzaak voor aanvullende Producten om de betreffende Acceptatietest succesvol te kunnen doorstaan, zal Canon eraan meewerken dat de Klant die aanvullende Producten kan kopen Acceptatietesten worden uitgevoerd in overeenstemming met artikel 40 na levering van dergelijke aanvullende Producten door Canon.

42. Gevolgen van Acceptatie
Op het moment van Acceptatie is Canon niet langer gebonden aan de verplichtingen en eventuele aansprakelijkheden die voortvloeien uit de levering of installatie van de Producten.

43.Levering van diensten 
Indien de door Canon geleverde Diensten in belangrijke mate niet voldoen aan de Technische Eisen en/of de Service Levels van de Klant zoals uiteengezet in de Specificaties, neemt Canon alle redelijke maatregelen om die gebreken voor de toekomst te herstellen, zodra dit haalbaar is, zonder de Klant hiervoor extra kosten in rekening te brengen. Canon is niet verantwoordelijk voor het niet voldoen aan Service Levels voor zover dit direct of indirect voortvloeit uit of verband houdt met artikelen 17 en 18.

44.Change Control
Mocht een van beide partijen een Wijziging voor willen stellen, dan stuurt deze een schriftelijk verzoek aan de wederpartij waarin zij haar specificaties nader uiteen zet. Op voorwaarde dat Canon zowel bereid als in staat is een door de Klant verzochte Wijziging door te voeren, voorziet Canon, zodra dit redelijkerwijs haalbaar is, na ontvangst van een schriftelijk verzoek, de Klant van de benodigde informatie over een dergelijke Wijziging (dit betreft tevens de volledige details van de Wijziging (inclusief specificaties), indien van toepassing, de prijs en planning voor de implementatie van de Wijziging en andere relevante gegevens) benodigd voor de implementatie door Canon. Canon zal de Klant voorzien van dezelfde gegevens indien zij zelf het initiatief neemt lot de Wijziging. Indien bij ontvangst van een dergelijke schriftelijke mededeling, de Klant de betreffende Wijziging wil doorvoeren, zal de Klant Canon hiertoe schriftelijk instructies geven. Aangenomen dat de instructies van de Klant geen aanpassing van een dergelijke Wijziging inhouden, wordt de betreffende Wijziging alsdan geacht te zijn overeengekomen en de Overeenkomst geacht dienovereenkomstig te zijn aangepast. Canon kan de Klant kosten in rekening brengen (gebaseerd op de dan geldende kosten voor tijd en materiaal van Canon) voor onderzoek, voorbereiding en/of het initiatief nemen tot een Wijziging op verzoek van de Klant.
 
45.Persoonsgegevens
De Klant zal zich houden aan alle toepasselijke wetten, verordeningen, regelgeving en gedragsregels in verband met zijn verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens, hieronder mede begrepen de Wet bescherming persoonsgegevens en alle daaruit voortvloeiende regelgeving.

46.Overmacht Klant
Indien de Klant meer dan 10 Werkdagen in overmacht verkeert en mits de Klant Canon hiervan binnen 2 Werkdagen nadat hij met de overmachtsituatie bekend wordt, op de hoogte stelt, kan Canon de betreffende Overeenkomst beëindigen door middel van schriftelijke mededeling aan de Klant. Een dergelijke beëindiging ontslaat de Klant niet van enige betalingsverplichting op grond van de betreffende overeenkomst.

 

 

Aangenaam, ik ben
Dr. Doc
Mag ik u adviseren?

Iedere organisatie is uniek, wat voor de één een prima oplossing is, is voor de ander totaal niet relevant. Ik geef u graag een persoonlijk advies op maat.


Aangenaam, ik ben
Dr. Doc
Iedere organisatie is uniek, wat voor de één een prima oplossing is, is voor de ander totaal niet relevant. Ik geef u graag een persoonlijk advies op maat. Vul de vier vragen in en bekijk welke oplossingen voor uw organisatie interessant zijn.
1.

Ik ben iemand...

2.

Het belangrijkst vind ik...

3.

Wat is van toepassing op uw organisatie?

4.

Welk van onderstaande problemen herkent u?

Advies

Op basis van uw antwoorden adviseer ik één van onderstaande oplossingen. Klik op de links voor een uitgebreide beschrijving van de oplossing. U kunt natuurlijk ook direct contact opnemen met een gespecialiseerde medewerker van het Canon Business Center.

Digitale dossiervorming

Door de intrede van de iPad of andere tablets loopt het persoonlijke en zakelijke leven steeds vaker door elkaar heen. Correspondentie ontvangen we voornamelijk per e-mail. De vraag hoe u uw (bedrijfskritische) informatie opslaat is dan ook actueler dan ooit. Door middel van digitale dossiervorming kunt u op een efficiënte manier informatie opslaan die u makkelijk kunt terugvinden. Canon helpt u daar graag bij.

Lees meer

Het nieuwe werken

Het milieu wordt steeds belangrijker voor organisaties. Onnodige verspilling van papier, inkt en energie wordt steeds meer teruggedrongen. Maar ook zijn steeds meer organisaties zich bewust van de CO2 uitstoot van het woon-werk verkeer. Canon heeft veel oplossingen die gericht zijn op digitalisering van documenten, het reduceren van printkosten en het bevorderen van het nieuwe werken. Oplossingen die uw organisatie duurzamer maakt.

Lees meer

Kosten beheren

Printkosten zijn vaak niet goed inzichtelijk binnen organisaties. Echter, volgens onderzoek van Gartner bedragen deze kosten gemiddeld 3% van de jaarlijkse omzet. Dit betekent dat 3% van uw inkomsten besteed wordt aan een proces dat niet tot uw kernactiviteiten behoort. Canon heeft de expertise in huis u te helpen deze kosten effectief te beheren.

Lees meer

Veilig gebruik

Er zijn genoeg bekende verhalen over gevoelige informatie dat ongewild op straat is komen liggen. Heeft u uw documenten voldoende beveiligd? Documentbeveiliging moet onderscheid maken tussen personen binnen bedrijven en tussen verschillende bedrijven onderling. De uitgebreide print-en documentbeveiligingsmogelijkheden van Canon voldoen aan al uw beveilingsbehoeften, binnen drie kerngebieden, te weten: vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid.

Lees meer

Alles onder controle

Goed vastgelegde werkprocessen kunnen de efficiëntie bevorderen, maar veel organisaties beschouwen werkprocessen nog als een vanzelfsprekend iets. Dit geldt vooral de dagelijkse administratieve processen, met name het vastleggen, beheren en distribueren van informatie. Hierdoor kosten deze belangrijke processen veel tijd, geld en moeite. Door slimmer om te gaan met uw document werkproces kunt u daar veel op besparen. Canon helpt u daar graag bij.

Lees meer

Mobiel printen

U vindt het belangrijk dat uw medewerkers overal kunnen werken. Het is dan wel prettig als dit ook veilig is, zonder dat documenten kwijt raken of in handen komen van niet geautoriseerde personen. Met mobiel printen van Canon kunnen medewerkers en bezoekers beveiligd printen met hun smartphone, laptop of tablet. Vanaf elke plek, zónder aangesloten te zijn op het bedrijfsnetwerk.

Lees meer

Gemakkelijk documenten vinden

Niets is vervelender dan verloren tijd aan onnodige activiteiten, zoals bijvoorbeeld het zoeken van documenten. U kunt een einde maken aan deze verspilling van tijd en energie. Is het niet fijn als niet alleen uw eigen documenten gemakkelijk te vinden zijn maar ook het materiaal dat door uw collega’s is opgeslagen of gescand? Canon levert een gemakkelijk te implementeren systeem voor het opslaan en terugvinden van informatie, op papier of digitaal.

Lees meer

Sturen op cijfers

Veel organisaties hebben alles wat met printen en kopiëren te maken heeft niet onder controle. Zij lopen achter de feiten aan. U kunt dit voor uw organisatie veranderen. Alle print- en kopieeropdrachten kunnen namelijk worden geregistreerd, samen met de bijbehorende kosten. Deze informatie kunt u gebruiken om pro-actief te sturen.

Lees meer

Controle op dossiers

U kunt de mogelijkheden voor verspreiding van documenten beperken. Bijvoorbeeld door het aantal personen dat mag scannen te beperken. Of door documenten die gekopieerd of gescand worden te controleren op specifieke woorden. Scant iemand een document met een trefwoord? Dan krijgt uw security manager een melding. Dan heeft u de controle weer.

Lees meer

Efficiënte administratie

Problemen bij het verwerken van inkomende facturen zijn bij veel organisaties vaak hetzelfde en gaan meestal gepaard met veel administratieve handelingen. Bij een digitaal factuurproces wordt de informatie op een inkomende factuur automatisch herkend door intelligente scan-en tekstherkenningstechnologie en automatisch ingeboekt in uw document archiveringssysteem of financiële applicatie. Dat is pas efficiënt!

Lees meer

In de cloud

Uw organisatie beschikt niet over IT kennis. Dan is het makkelijk om geen ingewikkelde softwarepakketten te hebben, die ook nog eens lastig zijn te implementeren. Canon beschikt ook over cloud oplossingen. Dit zijn software oplossingen die niet fysiek op uw locatie aanwezig zijn maar die u virtueel kunt gebruiken vanaf een gehoste omgeving. Voordelen: altijd beschikbaar en geen of weinig IT kennis nodig.

Lees meer

Documenten digitaliseren

U heeft van bepaalde papieren bestanden het digitale bestand niet beschikbaar. Overtypen lijkt dan de enige oplossing. Canon heeft de ideale oplossing voor u. Met de software van Canon kunt u uw documenten inscannen en omzetten naar Microsoft Word, Excel of Outlook.

Lees meer

Mijn printerpark beheren

Wij hebben voor u de oplossing om het aantal telefoontjes naar de helpdesk en uw totale IT support kosten te verlagen. En dat terwijl de gemiddelde bezettingsgraad van uw apparatuur omhoog gaat. Managed Print Services van Canon biedt u een oplossing.

Lees meer

Bestanden makkelijk terugvinden

Het is een bekend fenomeen; snel nog even de notulen van de laatste vergadering opzoeken, de juiste klantgegevens erbij pakken of een presentatie printen. Kostbare tijd gaat verloren met zoeken. Wilt u er voor zorgen dat documenten altijd en overal vindbaar en beschikbaar zijn? Canon helpt u daar graag bij.

Lees meer

Beveiliging van documenten

Beveiliging van documenten is belangrijk, maar bij veel organisaties niet goed georganiseerd. Wij kunnen u helpen optimale controle over de inhoud van uw dossiers te krijgen. Medewerkers die een gescand document aan een vertrouwelijk dossier willen toevoegen dienen zich eerst te identificeren. Zo kunt u precies zien welke medewerkers gebruik hebben gemaakt van het dossier.

Lees meer

Alles digitaal

Ordners nemen niet alleen veel ruimte in. Het zoeken van een document neemt ook meer tijd in beslag in een papieren archief. Met ‘document scanning en distributie’ kunnen uw medewerkers papieren documenten scannen en gemakkelijk omzetten naar een gangbaar bestandsformaat zoals bijvoorbeeld een PDF. Zo zijn documenten altijd gemakkelijk terug te vinden.

Lees meer

Bestanden comprimeren

U herkent het vast, e-mail bestanden die niet ontvangen of verstuurd kunnen worden omdat ze te groot zijn. Vaak zijn er door de IT afdeling beperkingen ingesteld aan het aantal te ontvangen of te verzenden MB’s. Canon biedt software waarmee u PDF bestanden flink kunt verkleinen mét behoud van visuele kwaliteit.

Lees meer

Einde aan hoge printkosten

Canon kan u helpen inzichtelijk te maken wat de oorzaak is van hoge printkosten. Met behulp van maandelijkse rapportages, ziet u snel trends en uitschieters. Deze informatie maakt het mogelijk om te sturen en pro-actief op te treden. Komt er een drukke periode aan? Dan bestelt u extra papier en toner. Verbruikt een afdeling ineens erg veel kleur? Dan controleert u direct wat hiervan de reden is.

Lees meer

Documentbeveiliging

U geeft aan dat onbevoegden toegang kunnen krijgen tot uw documenten en netwerk. Vanuit de beveiligingbenadering van Canon, kunnen we u helpen met het blokkeren van onbevoegde gebruikers op uw netwerk. Maar ook het vastleggen van toegangsrechten in diverse workflows behoort tot de mogelijkheden.

Lees meer

Clean desk

Volle bureaus geven een slordige indruk. Daarom is digitaal archiveren voor u de juiste oplossing. U bespaart archiefruimte, voorkomt overvolle bureaus en kunt snel documenten terugvinden. Maar belangrijker nog: u voorkomt dat belangrijke informatie verloren gaat.

Lees meer
Vraag van